Viteldíjak vértisztítás,

Az erdészet kezelése úgymint eddig, kizárólag az uradalmi erdőmesterre Keman Józsefre bízatott.

  • Készítmények hipodermikus férgekhez
  • Genitális szemölcsöket okoznak
  • Hookworm hookworm

Megmt egy szomorú adat a kaszárnyából, hol Vargha József, vasmegyei tősgyökeres magyar fin saját fegyverével főbe lőtte magát. Az öngyilkosság okának titkát ma délután fogják az öngyilkossal egvütt eltemetni. Figyel­meztetjük tisztelt olvasóinkat mai szá­munk »katonajelöltek előkészítő inté­zete Pozsonyban« cfimü hirdetésére. Az intézet a, legjobb hírnévnek örvend.

Révai Nagy Lexikona, 19. kötet: Vár-Zsüri, Kiegészítés: Aachen-Beöthy (1926)

Bozó Manó sok évig volt cs. Más alakot öltene e hadszereg, ha en­nek felét képezné, legalább a magyar­ság mi területünk, lélekszámunk és kitűnő élő anyagunkhoz méltó arányban állana.

Mig ezt el nem érjük, addig nemzeti hadseregről szó sem lehet, mert a Generalstabnál, a szakcsapatoknál és a tengerészetnél elenyésző csekély szám­mal alig egy-egy pár magyar névvel találkozunk. Bozó Manó két cs.

Iskolája intéze­ti leg van berendezve ós ujonan szer­vezve. Pensionátja egyelőre csak 4—6 növendék számára van fölállítva.

Свежие записи

A nö­vendékek katonailag is gyakoroltatnak. Mindezt méltányolván, ajánljuk e jeles hazai intézetet a t, közönség figyelmébe. Farben und Viteldíjak vértisztítás. Henneberg k. Hoflieferant Zürich. Muster umgehend. Briefe 10 kr Porto.

Свежие комментарии

Máriazelli gyomor cseppek, iegbiztossabb gyógyszer minden gyomor bajnak. OvásI A valódi Máriazelli gyomor cseppek sok félékéit«ti utáitoztatnak s hamisitatnak, s ezért valódiak gvai.

  • A papilloma rádióhullámok megsemmisítése
  • Mi szabadul meg a férgektől?
  • Zeller prosztatagyulladáshoz
  • Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben, - PDF Free Download
  • A szaga fertőző
  • Esztergom és Vidéke, | Könyvtár | Hungaricana

Kremsien gyógyszerész név alá írására, melyek Hin den eredeti dobozon láthatok. Egy doboz ára 20 K. A pénz előleges beküldése után, 1 tekercs 1 frt. Árverési hirdetmény.

Zeller prosztatagyulladáshoz

Esztergom szab. Kelt Esztergomban, Keményfi János, tanácsnok. Jánosnál, Bécs, VII. Kai­serstrasse Árjegyzékek ingyen és bérmentve. Negyven é?

A mézes dió elképesztő hatásai 🍯 - HillVital

POPP-féle napraforgó virágolaj-sznppan. Vénus­szappan, a jelenkor legjobb s legfinomabb pipere-divatszappnnai és a bőr finomítása tekinteté­, ben felülmúlhatatlanok. E szerek kaphatók ugy Budapesten, mint a vidéken az összes gyógyszertárak­ban, a giardiasis életciklusa, gyógyfükei eskedésekben és finomabb üzletekben.

Laptulajdonos és kiadó : Tábor Adolf. Nyomatott Tábor Adolfnál.

Pserhofer J.-féle gyógyszertár Bécsben,

Kalonajelftltek lép íi intéiete Pozsonyban, rózsa-uteza Intézetünk 4 osztályból áll u. Ludoviceumba való fölvételi vizs gálatra; végre 4- ik osztály. A tanszemélyzet áll: két cs. Tantárgyak : a katonai hatóság által előirottak.

Rendkívüli előnyöket nyújt e hazai előkészítő intézet oly ildomos ifjaknak — rang és valláskülönbség nélkül — gazdász, kereskedő, iparosoknak is kik bármi oknál fogva rendes tanulmányaikat megsza­kítani kénytelenek voltak, ha a képesítő vizsgálatot, vegyes vizsgáló bizottság előtt, akár viteldíjak vértisztítás helyben, kielégítő eredménynyel leteszik. Kívánatra gondoskodunk hpv szemölcsök eltávolítani ellátásról az intézeti pensionatban vagy azonkivül.

Az egyéves önkéntes jelöltekre nézve minden évi márcziUS, julÍLIS és szeptember l-én, a többire nézve minden évi május hó l-én kez­dődik meg a rendes tanfolyam.

UUatöUK teljes joggal megérdemlik, mivel csakugyan igen sok oly betejiség létezik, melyben e labdnesok csodás hatásukat fényesen bebizonyították. Évtizedek óta ezen labdacsok általában igen el vannak terjedve, számtalan orvos rendeli azt, s alig akad család, melyben ezen kitűnő háziszerből ne volna egy kis készlet.

Esztergom és Vidéke, 1890

I doboz 15 labdacscsal 21 kr, I tekercs 6 dobozzal I frt 5 kr, bérmentetlen utánvét melletti megküldéssel I frt 10 kr. A pénz előleges beküldése mellett bérmentes megküldéssel együtt 1 tekercs labdacs viteldíjak vértisztítás frt 25 kr, 2 tekercs 2 fit 30 kr, 3 tekercs 3 frt 35 kr, 4 tekercs 4 fi-t 40 kr, 5 tekercs 5 frt 20 kr, 10 tekercs 9 fit 20 kr. FÍaker-pOr köhögés stb. Egy csomag ára 1 frt.

Az itt felsorolt készítményeken kivül, valamennyi az ausztriai lapokban hirde­tett bel- viteldíjak vértisztítás külföldi gyógyászati különlegesség készleten tartatik, s minden eset­leg viteldíjak vértisztítás nem levő czikk kívánatra pontosan s legjutányosabban beszereztetik. HUBE"" Postai küldemények az összeg beküldése, nagyobb meg­rendeléseknél utánvété mellett a leggyorsabban ezközöltetnek.

A pénz előleges beküldése mellett legczélszerűbben postautalvány mel­lett a viteldíj sokkal kevesebbe kerül, mint az utánvétel mellett való küldésnél.

Olvassa el is