Szisztematikus szélessávú helyzet

Felgyorsítja az új generációs vezetékes hálózatfejlesztést a Telekom Magyarországon (x)

A második, továbbfejlesztett változat már számos módszertani elemet is tartalmaz. Szisztematikus szélessávú helyzet iránymutatások felvázolják a digitális tanulás intézményesítésének lépésről lépésre történő tervezési fázisait, és bemutatják azt a folyamatot, ahogyan az iskolák saját digitális tanulási tervüket kialakíthatják.

Az irányelvek kulcseleme a digitális tanulási referenciakeret, amely alapján saját tanulási és ütemterv készíthető a digitális technológiák oktatásba és a tanulásba való beágyazására.

Az NCCA működtet egy ACTION [31] névre keresztelt portált, melyben megmutatja és a leírásban is hangsúlyozottan nem elmondjahogy hogyan építhetik fel a tanulási folyamatot a tanterv mentén.

A közzétett anyagokat tanárok és más szakemberek közösen fejlesztették ki, céljuk a hasznos ötletek megosztása és útmutatás nyújtása a tananyag élővé tételében a diákok számára. Mérés, értékelés Ahogyan a Stratégiában sem, az ír rendszerben sem válik el élesen egymástól az értékelés és a tanulási-tanítási folyamat. A magyarországi gyakorlattal szemben úgy tűnik, hogy ennek egységben való kezelésében jóval előrébb tartanak, bár számos riport épp az értékelési rendszer gyengeségét, a szisztematikus folyamatok hiányát emeli ki.

Az ír rendszer holisztikus szemlélettel gondolkodik az iskoláról, az értékelés elemei egymással összhangban az iskolára, a tanárokra és a tanulókra is vonatkoznak. Az értékelés alapvetően az iskolaigazgató felelőssége, ő határozza meg a pedagógusok értékelésének szempontjait és a pedagógusokkal közösen alakítják ki a tanulói értékelések módszereit. Éppen ezért egységes értékelést az IKT területén sem találhatunk, a most bevezetés alatt álló digitális tanulási referenciakeret és a kapcsolódó Útmutató megközelítése is ezt az iskolai autonómiát tükrözi: legfőbb céljuk szisztematikus szélessávú helyzet iskolák képessé tétele a színvonalas oktatásra, tanulásra és értékelésre.

Az iskola önértékelése a hivatalos meghatározás szerint a belső iskolai áttekintés együttműködő, inkluzív és reflektív folyamata.

Ennek a folyamatnak bizonyítékokon alapuló megközelítésnek kell lennie, amely magában foglalja az információk gyűjtését különböző forrásokból, és az azok feldolgozása után való ítéletalkotást. Mindennek pedig a diákok tanulásban való előrehaladása a célja [32].

Írországban az általános iskolában nincs kötelező kimeneti mérés. A tanulók értékelését az iskoláknak maguknak kell megtervezniük.

férgek típusai az emberi nyelvekben

Ehhez számos támogató szolgáltatás áll rendelkezésre. Szintén az oktatásért felelős tárca működteti az ír nemzeti tantervhez kapcsolódó online felületet [33]. Ezen a felhasználóbarát felületen a képzési szintek szerint lehet az egyes tantárgyakra keresni, ahol megtalálhatók a tantárgyi követelmények. Ugyanerről az oldalról tölthetők le az iskolai útmutatók az értékelés megtervezéséhez. Az általános iskola számára az Assessment in the Primary School Curriculum: Guidelines for School [34] útmutató áll rendelkezésre.

Ebben strukturált folyamatként jelenik meg az osztálytermi értékelés bemutatása lásd 3. Ahogyan az a lenti ábrán is nyomon követhető, az értékelés állandóan jelenlévő folyamat, mely beágyazódik a tanítás és tanulás folyamatába az alábbiak szerint: az új tanulási folyamat tervezésekor épít az értékelési információkra és a tantervi célokra; megosztja a diákokkal, hogy az új tanulás mire terjed ki; szisztematikus szélessávú helyzet a diákokkal, hogy hogyan néz ki a sikeres tanulás; megfelelő módszereket és tanulásszervezési stratégiákat használ; gyűjti és rögzíti az információt arról, hogy mit és hogyan tanulmak a diákok.

Az alsó középfokú Junior Cycle oktatás tanulói értékelésének támogatására jelenleg egy online értékelési szisztematikus szélessávú helyzet áll fejlesztés alatt, mely a minőségbiztosítás egyik alapvető eleme lesz. Írországban — ahogyan korábban is említettük — az iskolák fejlett önértékelési kultúrával rendelkeznek, így nem meglepő, hogy az új digitális stratégia bevezetése kapcsán az iskolák maguk kérték, hogy legyen benne önértékelési útmutató is.

Az új kézikönyv kiegészíti az iskolai önértékelési folyamatot, azaz a School Self-Evaluation [35] SSE folyamatát, mely egy belső iskolai felülvizsgálat reflektív folyamata. A pedagógusok ennek segítségével módszeresen megvizsgálhatják, hogyan tanítanak és hogyan tanulnak a diákok, ami segíti az iskolákat és a tanárokat a tanulói eredményesség javításában.

A kézikönyvek vezetik az iskolákat abban, hogy vállaljanak felelősséget saját fejlődésükért és legyenek aktívak ezen a téren. Az IKT a tanulói teljesítménymérés területén is egyre fontosabb szerepet tölt be. A tanárok digitális kompetenciaszintje nincs befolyással a tanári karrierre, a fejlesztés önkéntes és nem kötelező jellegű, nem kapcsolódik hozzá szankció vagy fizetésemelés.

Mivel az új digitális oktatási fejlesztések iskolákba való bevezetése csak őszén kezdődött meg, még nem sokat lehet tudni arról, hogy a stratégiában foglaltak hogyan valósulnak meg az osztálytermekben.

A megkérdezett ír szakértők a tanfelügyeleti jelentésekbe belepillantva arról számoltak be, hogy még nincs nyoma az új irány beválásáról, nehézségeiről való visszajelzéseknek. Tanulástámogató mechanizmusok 5. szisztematikus szélessávú helyzet

Cyber hírek

Támogató mechanizmusok, kommunikáció Az implementációt támogatja a konkrét akciótervek kidolgozása már a Stratégia szintjén. Az implementációt az oktatásért felelős tárca koordinálja, és a folyamatban szintén kulcsszerepet tölt be a már korábban is említett PDST Technology in Schools lásd as lábjegyzet. Kiemelten fontos a külső, nemzetközi szakértők bevonása, a folyamatos monitorozás és jelentések légzőszervi papilloma icd 10, a releváns partnerekkel való folyamatos konzultáció, valamint a kommunikációra és disszeminációra fektetett hangsúly.

Az implementációt egy 28 oldalas akcióterv segíti, a Digital Strategy for Schools Action Planamely egyrészt összefoglalja a es év legfontosabb eredményeit, másrészt táblázatos formában kijelöli a ra tervezett tevékenységeket. Az intézményi szintű implementációt az szisztematikus szélessávú helyzet fejezetben ismertetett Útmutatók támogatják, amelyek a digitális referencia keretekhez szorosan kapcsolódnak.

Az Útmutatók abban nyújtanak segítséget, hogy az intézmények a digitális keret alapján hogyan tudják a saját digitális tanulási terveiket digital learning plan: a DL plan az eLearning plan szisztematikus szélessávú helyzet cserélte le a korábbi stratégiából szisztematikus szélessávú helyzet, továbbá a tanárok számára is hasznos útmutatást nyújtanak az óratervezésben.

Az útmutatók ennek megfelelően felhasználóbarát módon készültek el, lépésről lépésre bemutatva a DL plan kidolgozásának elemeit, gyakorlati perspektívából, és különböző kontextusokból kiindulva, folyamatosan hivatkozva a keretrendszer elemeire.

Szintén fontos a tanároknak szóló eLearning kurzusok elérhetővé tétele. A nemzeti stratégia említést tesz a peer-to-peer tanárképzésekről, illetve bemutatja a Switch-on workshopokat [37] és releváns esettanulmányokat. A pedagógusok közötti segédanyagok, innovatív gyakorlatok megosztásának egyik fontos kezdeményezése a Digitális iskolák megkülönböztetése című program Condyloma héjak Schools of Distinction [38]a DES irányítása alattamely az IKT eszközök sikeres iskolai integrálását értékeli, valamint az Iskolák digitális bajnoksága School Digital Champion Programme [39]a DCENR irányítása alattamely pedig a tanulók saját ötleteit díjazza.

Felgyorsítja az új generációs vezetékes hálózatfejlesztést a Telekom Magyarországon (x)

Ezek a programok fontos szerepet töltenek be az innovatív példák megosztásában. A Stratégia kiemeli annak fontosságát, hogy az intézmények hozzáférjenek nagyszámú, minőségi digitális tananyaghoz: a Scoilnet [40] — a minisztérium hivatalos oktatási portálja —, illetve az Arts and Education Portal [41] két fontos forrás ebből a szempontból.

A Scoilnet portálon a képzési szintek és a tantervi kategóriák szerint lehet keresni digitális tananyagtartalmakat, a tantervi kategóriák további alkategóriákra oszlanak.

Érdemes belepillantani pl. Ennél nagyságrendekkel több forrás fordítódik az oktatási szisztematikus szélessávú helyzet a tanárok folyamatos szakmai fejlődésének támogatására Az következő években várhatóan egyéb finanszírozási mechanizmusok is lesznek: Vezeték nélküli infrastruktúra biztosítása szisztematikus szélessávú helyzet iskolákban Az általános iskolák hálózati korszerűsítése Képzések biztosítása Informatika tantárgy computer science 5.

A kapcsolódó akcióterv a következő lépéseket emeli ki: A Stratégia implementálásának folyamatos vizsgálata a Condyloma szükséges által, rendszeres jelentések szisztematikus szélessávú helyzet.

A kontinuitás biztosítása a felsőoktatási és továbbképzési szektorral. Külső partnerségek kialakítása. EU-s szintű stratégiai projektekben való részvétel. Etikus és biztonságos internetezés témájára vonatkozó ismeretterjesztés, különös tekintettel a szülőkre, gondviselőkre.

Tanulási segédanyagok kidolgozása cyber-bullying témában.

papilloma vírus 39

Az intézmények önértékeléshez és monitorozáshoz szükséges eszközök biztosítása. A Digitális stratégia as akciótervének Digital Strategy Action Plan [45] összefoglalója alapján a fő eredmények ezen a területen: ben létrehozták az megvalósítást támogató tanácsadó csoportot Implementation Advisory Group-ot, IAGamely az implementáció felügyelésében és folyamatos értékelésében kulcsfontosságú eredmény. Az IAG szintén ben, létrehozott egy Kiváló digitális iskolák alapot School Excellence Fund Digital amely az iskolák közötti kooperációt és közös projektek szisztematikus szélessávú helyzet támogatja.

A Stratégia cselekvési tervét követve pedig számos további kezdeményezés született pl. A —ra szóló stratégiához minden évben új cselekvési tervet készítenek, melyhez előzetesen értékelik az előző év eredményeit. A as digitális stratégiai cselekvési tervet A sajtóközlemény lásd A digitális stratégia A as akcióterv legfontosabb elemei a következők: szeptembertől bevezetik az informatika computer science tantárgy záróvizsgát.

Az NCCA együttműködik egy iskolai hálózattal, hogy feltárja, hogyan lehet a kódolást programozást a legjobb módon integrálni az általános iskolai tantervbe.

A digitális tanulás referenciakeret bevezetését értékelni fogják, és az alapján fejlesztik tovább annak érdekében, hogy az iskolák tudják értékelni magukat a digitális képességek terén. Körlevélben fogják kiadni az iskoláknak az okostelefonok és a táblagépek használatát — ez szükségessé teszi majd, hogy az iskolák, valamint az iskolaközösségek beleértve a tanulókat és a szülőket is elköteleződjenek azok használata iránt.

Továbbra is javítani kell az iskolai szélessávú internet szolgáltatásokat, folytatódik a millió eurós befektetési program.

A stratégia megvalósulását számos monitoring tevékenység kíséri: a DES éves monitoring jelentést készít a reformok előrehaladásáról, valamint a tanfelügyelet Inspectorate külön értékelési sablont dolgoz ki ban az iskolai előrehaladás a szervezet parazitái elleni gyógyszer támogatásához.

A megkérdezett szakértő szerint a legutolsó jelentésekben ezek még nem szerepelnek, de felhívta a figyelmemet egy 10 évvel korábbi riportra [47]mely a tanfelügyelet nagyobb szabású tematikus elemzései közé tartozik, és amelyben a előtti tanfelügyeleti tapasztalatokat összegezték.

paraziták kezelése a klinika testében

Tekintettel az ebben foglalt adatok elavultságára, ennek tartalmát jelen elemzésben részletesen nem ismertetjük, de átolvasva a riportot világos képet lehet kapni arról, hogy a most folyamatban lévő digitális oktatási stratégia bevezetését milyen kiinduló állapotra építették. A számadatok mellett fejlesztési szempontból jóval izgalmasabbak az értékelési és megfigyelési szempontok, amelyek alapján az iskolákat vizsgálták. Több ponton is megállapítja a riport, hogy noha a tanárok önértékelései szerint az IKT eszközök használata jelen van az oktatásban és a diákok digitális készségei fejlődnek ennek eredményeképp, az elvégzett felmérések ezt nem bizonyították.

A szakértő elmondása szerint egyelőre az iskolák honlapján sincs hozzáférhető anyag a digitális oktatási stratégia megvalósulásáról, így nagy valószínűséggel erre év múlva szisztematikus szélessávú helyzet újra visszatérni. Sajtóvisszhang, kritikák Véletlenszerűen belepillantva néhány újságcikkbe, a sajtóvisszhang nem mutat egyértelmű lelkesedést a reformok iránt.

A legtöbb középiskolai tanár betiltaná a mobiltelefont az iskolában Egy A diákoknak felvételeket kell majd benyújtaniuk az új testnevelés érettségi vizsgához [49] A már korábban ismertetett A diákok kötelesek lesznek elküldeni az állami vizsgabizottságnak azokat a videókat, amelyek bizonyítják sportteljesítményeiket, a digitális eszközökhöz pedig támogatást nyújt az állam.

Bruton miniszter úr megjegyezte, hogy e két új tantárgy tapasztalatai azt is eredményezhetik, hogy a digitális technológiát szélesebb körben használják majd fel más tantárgyak értékelésében is. Láttuk, hogyan viselkedik a Facebook. Itt az ideje, hogy megvédjük gyermekeinket! Elmondása szerint a tervben a kormány alábecsüli a gyermekbiztonság garantálásában betöltött szerepét, és túlságos jóindulatot feltételez a globális cégekről mint Google, Facebook.

Az ír tanári érdekképviselet állásfoglalása [52] a Digitális stratégia az iskoláknak — bevezetése kapcsán Az ASTI Association of Secondary Teachers, Ireland középiskolai tanárokat összefogó legfontosabb egyesület Írországban.

EUR-Lex Access to European Union law

A bevezetésre kerülő stratégia kapcsán alapvetően megerősítő és pozitív visszajelzést ad a néhány oldalas dokumentum. Abban a kérdésben, hogy a középfokú oktatásban a diákoknak milyen IKT-készségekkel kell rendelkezniük, a következőket fogalmazza meg: Fontos, hogy a fiatalok rendelkezzenek megfelelő készségekkel a technológia használatához a tanulás támogatása érdekében; a tanulóknak el kell sajátítaniuk ezeket az alacsonyabb szintű készségeket, mivel ezek támogatják a magasabb szintű képességek kialakítását, mint például az önálló tanulás, a csapatmunka, a problémamegoldás, a kritikus gondolkodás.

A témakör az iskolák tágabb értelemben vett társadalmi kontextusában is fontos szerepet játszik az elismert digitális szakadék ellensúlyozásában. A konzultatív dokumentumban bemutatott három megközelítés — nevezetesen a technológia-ismeretek, a technológia-elmélyítés és a tudás létrehozása — ebben a tekintetben nagyon fontosak. A tabletek használatával kapcsolatos kutatás megmutatta, hogy a tabletekkel rendelkező iskolák még mindig a megvalósítás kezdeti szakaszában járnak, alulbecsülték a programok használatával járó többletmunkát, illetve technikai problémáik adódtak, például az e-könyvek és alkalmazások biztosítása terén, valamint a nem megfelelő internetszolgáltatással.

A pedagógusok érdekképviselet terén megjegyzik, hogy az iskolai tanárok számának csökkenése megnehezítette az iskolák feladatát az IKT-integráció támogató környezetének megteremtésben. Az esettanulmányok rámutattak, hogy az IKT használata hatékonyabb volt ott, ahol az iskolában valaki felelősséget vállalt az IKT bevezetésének irányításért és a koordinációért.

Hasonlóan hatékonyabb volt a folyamat, ha az a tanárok közti együttműködésre épült. Összességében megállapítják, hogy a költségvetés csökkentése, az infrastruktúra elavultsága, a tanárhiány, IKT-koordinátorok finanszírozásának nehézsége szisztematikus szélessávú helyzet hátráltatják a folyamatot és nem szabad hagyni, hogy nagy különbségek alakuljanak ki az iskolák között. Az IKT-koordinátor szerepe abszolút meghatározó, a velük folytatott interjúk többsége kiderítette, hogy ők maguk szeretnének nagyobb hangsúlyt fektetni a pedagógiára, mint a rendszer karbantartására, és fertőző paraziták kimutatása dolgozni a kollégákkal e téren.

Ehelyett azonban általában jelentős idő megy el technikai vagy hibaelhárítási ügyekre. Ezért az új Junior Cycle keretrendszer végrehajtásáról szóló vitáknak hangsúlyt kell fektetniük arra, hogy az iskolák nem tudnak komplex innovációs gyakorlatot megvalósítani megfelelő és koncentrált vezetési struktúrák hiányában.

A dokumentum leszögezi azt is, hogy az IKT tanulási környezetbe történő bevezetése önmagában nem eredményez pedagógiai változást, sokkal inkább az oktatásban való felhasználása kapcsolódik össze elválaszthatatlanul a tudás természetével, és a jövőbeni szakpolitika középpontjában ennek kell állnia.

A kihívás az, hogy felkészült pedagógusok legyenek, ezt pedig csak a szakmával való partnerségi szellemben szisztematikus szélessávú helyzet megvalósítani, és ennek ki kell terjednie a tanárképzésre, a pályakezdő pedagógusok támogatásra, a folyamatos szakmai fejlődésre és a teljes iskolai tervezésre, beleértve a vezetői struktúrákat is.

A fejlesztés példátlan lehetőséget biztosít a szakmának a pedagógiai és a reflexiós gyakorlatok terén a bevonódásra. A digitális technológia térnyerése újfajta kihívás elé állítja az oktatási rendszert. A paraziták és vazem ruha elérhető tanulási források és a digitális eszközökkel megteremtett új tanulási környezetek növekvő elérhetősége az oktatási struktúra egészét szisztematikus szélessávú helyzet.

Alapvető fontosságú ebben az állandóan változó kontextusban a tanárok folyamatos szakmai fejlődési lehetőségeinek biztosítása. Ebben a kontextusban különösen hangsúlyos a minőségi tanulási lehetőségek elérhetővé tétele, illetve az elérhető képzések minőségi fejlesztése. A jelenleg elérhető szisztematikus szélessávú helyzet gyakran nem elég hatékonyak.

A képzések megtervezésénél érdemes az önreflexióra, illetve a társas értékelésre, megfigyelésre. Fontos továbbá, hogy a képzések iskolai szinten illeszkedjenek az intézmény szakmai céljaihoz, ne kizárólag a pedagógus egyéni érdeklődésén múljon, hogy fejleszti-e IKT készségeit.

Előnyös, ha az iskola támogatja a társas tanulást célzó kezdeményezéseket. A pedagógusok egyre gyakrabban alapítanak online tanulóközösségeket, amelyek hatékonyan működnek, mivel alulról szerveződő jellegük miatt közvetlenül illeszkedni tudnak a tanárok napi szintű tapasztalataihoz szisztematikus szélessávú helyzet szakmai kihívásaihoz.

Fontos, hogy a folyamatos szakmai fejlődést érintő szakpolitikai intézkedések figyelembe vegyék ezeket a kezdeményezéseket. Összességében a dokumentumelemzések azt mutatják, hogy noha Írország nem tekinthető éllovasnak a digitális transzformáció terén, az oktatási rendszer átalakítása szisztematikusan zajlik e tekintetben, és kifejezetten nagy hangsúlyt fektetenek a pedagógusokat és iskolákat támogató szolgáltatások kiépítésére.

Olvassa el is